Դենդրոլոգ

September 4, 2023

Apply for this job

Email *

Job Description

1.Կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և կատարում, այդ աշխատանքների կատարման որակի վերահսկում,

2. Տվյալ տարածքի հողի մշակում, անհրաժեշտության դեպքում՝ գրունտի փոխարինում ավելի որակյալով,

3. Ծառերի տնկում և վերատնկում, էտման աշխատանքների կազմակերպում,

4. Ծաղիկների տնկում և վերատնկում,

5. Ծառերի սաղարթի ձևավորում, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ բուժում,

6. Սիզամարգերի հիմնում, ոռոգում, հնձում,

7. Ծառերի և ծաղիկների ոռոգում,

8. Կատարում է նաև վերադասի կողմից տրված աշխատանքային գործառույթների հետ կապված այլ հանձնարարություններ: